Školní řád + ŠVP

Školní vzdělávací program je ke stažení ZDE (PDF, 378 kB)

 

Mateřská škola, Milíčeves, Milíčeves 71, 506 01 Jičín

ŠKOLNÍ ŘÁD

dle zákona 561/2004 §30 a vyhlášky č. 14/2005 ve znění pozdějších předpisů

 

Práva dětí

• být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod.,právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí,...)

• být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem)

• na kvalitní předškolní vzdělání v rozsahu poskytovaném mateřskou školou podle jeho schopností a na podporu rozvoje jeho osobnosti

• na bezpečnost a ochranu zdraví během všech činností školy

• na fyzicky a psychicky bezpečné prostředí při jeho pobytu v mateřské škole

• zúčastnit se všech aktivit MŠ v čase docházky, ke které bylo přijato, pokud to dovolí jeho zdravotní stav

• při nástupu do mateřské školy na individuálně přizpůsobený adaptační režim (zákonní zástupci dítěte dohodnou s ředitelem školy a učiteli nejvhodnější postup)

• na emočně kladné prostředí

 

Povinnosti dětí

• dodržovat společně vytvořená pravidla soužití ve třídě

• dbát pokynů učitelek a ostatních zaměstnanců mateřské školy

• šetrně zacházet s hračkami, učebními pomůckami a vybavením mateřské školy

• dodržovat stanovená pravidla soužití v MŠ, plnit pokyny zaměstnanců školy k ochraně zdraví a bezpečnosti

 

Práva zákonných zástupců

• na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte

• na korektní jednání a chování ze strany všech zaměstnanců školy

• na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života

• konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy

• podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se různých programů

• přispívat svými nápady a náměty k obohacení vzdělávacího programu školy

• vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dítěte učitelce nebo ředitelce školy

• využít individuálně přizpůsobeného adaptačního režimu, který škola po dohodě s rodiči nabízí

• k vyzvedávání dítěte písemně pověřit jinou osobu; bez písemného pověření nevydají učitelky dítě nikomu jinému než jeho zákonnému zástupci

• na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení

 

Povinnosti zákonných zástupců

• předat dítě osobně učitelce, která za něj přebírá odpovědnost až po předání

• neprodleně hlásit výskyt infekčních onemocnění (také výskyt vší) a veškeré údaje o zdravotních obtížích dítěte, které by mohly mít vliv na vzdělávání

• ihned oznamovat škole změny v údajích vedených ve školní matrice (změna telefonního čísla, zdravotní pojišťovny, trvalého pobytu, adresy pro doručování písemností atd.)

• řídit se školním řádem a vnitřním řádem školní jídelny (výdejny) a respektovat další vnitřní předpisy školy

• provádět úplatu za předškolní vzdělávání a za stravné dle daných pravidel

• na vyzvání ředitelky se zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte

• přivádět do MŠ dítě zdravé

• vyzvednout dítě nejpozději do konce provozní doby mateřské školy

 

Pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole

• vztahy mezi zaměstnanci školy a dětmi, nepřímo i zákonnými zástupci dětí, musí vycházet ze zásad vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti

• všichni zaměstnanci školy, děti a jejich zákonní zástupci se vzájemně respektují, dbají o vytváření partnerských vztahů podložených vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností

• všichni zaměstnanci školy děti a jejich zákonní zástupci dbají o dodržování základních společenských pravidel a pravidel slušné a zdvořilé komunikace

• informace, které zákonný zástupce dítěte poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace o dítěti (zdravotní způsobilost,…) jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

• učitelé školy vydávají dětem a jejich zákonným zástupcům pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření

 

Provoz a vnitřní režim školy

• Mateřská škola, Milíčeves, poskytuje předškolní vzdělávání na adrese: Milíčeves 71, 506 01 Jičín

• provoz MŠ je od 6,15do 15,45 hod.

• děti obvykle přicházejí do MŠ do 8.30 hod., jinak po dohodě s učitelkou podle aktuální potřeby rodičů

• budova se v 8.30 hod. uzamyká a otvírá se ve 11.45.hod., poté se uzamyká ve 12:30 hod. a odpoledne ve 14:15 hod. se otvírá

• při příchodu zákonný zástupce osobně předá dítě učitelce ve třídě

• při odchodu dítěte z MŠ zákonný zástupce opět kontaktuje učitelku, která musí vědět, s kým dítě odchází

• vyzvednutím dítěte z MŠ lze pověřit i další osobu. Pověření musí být písemné, musí obsahovat jméno a příjmení pověřené osoby a podpis rodiče. K ověření totožnosti pověřené osoby si může učitelka vyžádat průkaz totožnosti. Je –li pověřenou osobou osoba nezletilá, musí pověření obsahovat také datum narození. Nezletilá pověřená osoba by měla dosáhnout věku nejméně 10ti let

• pokud si zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba nevyzvedne dítě do konce provozní doby, jsou učiněna následující opatření:

o učitelka setrvá s dítětem v mateřské škole

o telefonicky kontaktuje zákonné zástupce dítěte

o telefonicky kontaktuje ředitelku a řídí se jejími pokyny

o kontaktuje orgán péče o dítě a požádá o zajištění neodkladné péče o dítě,případně se obrátí na policii ČR

• úhrada nákladů spojených se zajištěním péče o dítě v těchto mimořádných situacích je požadována od zákonných zástupců dítěte

• k zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví ředitelka MŠ počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho učitele připadlo nejvýše 20 dětí z běžných tříd

• informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách v šatnách dětí, nebo na webových stránkách školy. Doporučujeme zákonným zástupcům pravidelně sledovat nástěnky

• všichni návštěvníci mateřské školy při pohybu po budově používají návleky a chovají se tiše, aby nerušili probíhající práci ve třídách

• Denní řád:

6.15 - 9.45 hry a didakticky zacílené činnosti ve skupinách i individuálně

8.15 - 8.45 hygiena, svačina

9.45 - 11.45 pobyt venku

11.45 - 12.30 hygiena, oběd

12.30 - 14.15 odpočinek, náhradní aktivity

14.15 - 14.45 hygiena, svačina

14,45- 15.45 odpolední zájmové činnosti

• časové údaje jsou orientační, v průběhu dne je možno přizpůsobit organizaci činností dětí jejich potřebám a aktuální situaci. Zachovány zůstávají vždy přiměřené intervaly mezi jídly, dostatečný pobyt venku

• stanovený denní řád je flexibilní, může být pozměněn v případě, pořádání výletů, exkurzí, návštěv kulturních zařízení, besídek, dětských dnů a podobných akcí

• mateřská škola může organizovat školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy

• souhlas s účastí dítěte na mimoškolních akcích podá zákonný zástupce písemně prostřednictvím stanoveného formuláře školy

• poplatek za účast na těchto akcích hradí zákonní zástupci

• v případě, že součástí akcí bude i finanční příspěvek zákonných zástupců, vyžádá si MŠ souhlas zákonných zástupců s účastí dítěte na takovéto akci a pro dítě jehož zákonný zástupce nesouhlasí s jeho účastí, zajistí po dobu akce dohled pracovníka školy

Provoz mateřské školy je omezen nebo přerušen:

• v měsících červenci a srpnu zpravidla na 6 týdnů

• v době vánočních prázdnin

• je- li k docházce o prázdninách přihlášeno méně než 7 dětí

• informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka na viditelném místě ve škole (nástěnka pro rodiče) a na webových stránkách školy

• ze závažných důvodů (organizační nebo technické příčiny) lze po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit provoz i v průběhu školního roku (rodiče jsou informováni obvyklým způsobem neprodleně)

Stravování dětí

• podmínky stravování dětí včetně ceny stravného jsou stanoveny ve vnitřním řádu školní jídelny, který je zveřejněn na nástěnce vedle kuchyně

• všechny otázky týkající se stravování projednávají zákonní zástupci s vedoucí školní jídelny

• Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

• do mateřské školy jsou přijímány děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však děti od 2 let, toto ustanovení platí do 31. 8.2020

• předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dosáhly od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku

• termín a místo pro podání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku stanoví ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem v období od 2. května do 16. května a zveřejní je způsobem v místě obvyklým

• o konkrétním termínu zápisu je veřejnost informována informačními plakáty a na webových stránkách školy

• ředitelka školy stanoví pro zápis dětí do mateřské školy kritéria, která jsou zveřejněna současně se zveřejněním termínu a místa zápisu

• přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ jsou zákonní zástupci informováni ve správním řízení

• podmínkou přijetí k předškolnímu vzdělávání je potvrzení od lékaře na žádosti o přijetí, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci;

• tato podmínka se nevztahuje na děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné

• k předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které jsou státními občany ČR nebo se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie. K předškolnímu vzdělávání se přijímají také děti, které nejsou státními občany ČR ani jiného členského státu Evropské unie, pokud pobývají na území ČR oprávněně podle § 20 zákona – doklad o oprávněnosti pobytu dítěte na území ČR je zákonný zástupce dítěte povinen předložit při zápisu dítěte do MŠ

• do mateřské školy mohou být přijaty děti se speciálními vzdělávacími potřebami. K posouzení podmínek pro přijetí dětí se zdravotním postižením, je nutné písemné vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře

• Povinnost předškolního vzdělávání

• od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte je předškolní vzdělávání povinné

• pokud nepřihlásí zákonný zástupce dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, dopustí se přestupku podle § 182a školského zákona

• dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává ve spádové mateřské škole, pokud se zákonný zástupce nerozhodl pro jinou mateřskou školu nebo pro individuální vzdělávání dítěte

• povinnost předškolního vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech.od 8,00 – 12,00 hod.

• povinnost není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin

• dítě má právo se vzdělávat v mateřské škole po celou dobu jejího provozu

• zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy. Zanedbává-li péči o povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tím přestupku podle 182a školského zákona

• Individuální vzdělávání dítěte

• Povinné předškolní vzdělávání lze naplnit i formou individuálního vzdělávání

• Pokud bude dítě touto formou vzděláváno převážnou část školního roku, je povinen zákonný zástupce oznámit tuto skutečnost ředitelce spádové mateřské školy nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku

• Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat:

o a) jméno a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte

o b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,

o c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

• ředitelka mateřské školy předá zákonnému zástupci dítěte přehled oblastí, v nichž má být dítě vzděláváno (dle ŠVP PV)

• úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech bude ověřena 2. úterý v měsíci listopadu od 10, 00 do 12,00 hod.; náhradní termín je stanoven na první úterý v měsíci prosinci od 8,00 do 12.00 hod.

• ověřování bude probíhat formou rozhovoru s dítětem za pomoci didaktických her, pracovních listů a pomůcek

• zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření

• pokud zákonný zástupce nezajistí účast dítěte na ověření a to ani v náhradním termínu, ředitelka mateřské školy ukončí individuální vzdělávání dítěte

• po ukončení individuálního vzdělávání již nelze dítě takto vzdělávat

• výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte

• Ukončení docházky dítěte do MŠ

• Ředitelka školy může ukončit docházku dítěte do mateřské školy po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte, jestliže:

• zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady

• dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny

• zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy (nedodržuje školní řád)

• ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení

Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

Platby

• Úplata za předškolní vzdělávání:

• je stanovena směrnicí „O úplatě za předškolní vzdělávání“ a je vyvěšena na nástěnce v chodbě MŠ

• vzdělání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje pod ni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku

• Úplata za školní stravování dětí:

• stanovena ve Vnitřním řádu školní jídelny, který je zveřejněn na nástěnce v chodbě MŠ

• Všechny platby probíhají inkasním převodem na číslo účtu. 78-8505530257/0100 nebo složenkou do 20.dne v měsíci

• Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v MŠ jsou platby, které jsou pro zákonné zástupce povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu MŠ. Opakované neuhrazení těchto plateb v mateřské škole je považováno za závažné porušení a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst. 1 d).

Péče o zdraví a bezpečnost dětí

• mateřská škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a poskytují jim nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví

• Za bezpečnost a ochranu dětí v době výchovně vzdělávací činnosti odpovídají učitelky mateřské školy. Učitelky nesmí vykonávat jiné činnosti, které by je odváděly od přímé výchovně vzdělávací činnosti ani administrativní práce, nesmí se vzdalovat z místa, kde svěřené děti pobývají, nenechávají je bez dohledu. V případě nezbytné nutnosti vzdálit se je učitel povinen zajistit dohled nad dětmi jinou pracovnicí školy.

• mateřská škola odpovídá za bezpečnost dítěte od doby, kdy je učitelka mateřské školy převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je učitelka mateřské školy předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě.

• předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte

• K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo území mateřské školy, stanoví ředitelka dostatečný počet učitelek tak, aby na jednu učitelku připadlo nejvýše 20 dětí z běžných tříd, nebo nejvýše 16 dětí ze tříd, kde se vzdělávají děti mladší 3 let nebo děti s přiznanými podpůrnými opatřeními 2 – 5 stupně

• v MŠ musí mít děti z bezpečnostních důvodů obuv s pevnou patou a to jak při pobytu v budově tak na pobyt venku

• z hygienických důvodů musí mít děti jiné oblečení na pobyt v budově školy a jiné na pobyt venku

• podávání léků dětem, jejichž zdravotní stav to vyžaduje (alergie, epilepsie, diabetes), je možné pouze na základě písemné dohody mezi zákonným zástupcem a ředitelkou školy

• v případě školního úrazu je učitel povinen zajistit prvotní ošetření dítěte, v případě nutnosti i následné lékařské vyšetření či ošetření. Zákonní zástupci jsou bezodkladně vyrozuměni. Učitel je rovněž zodpovědný za ohlášení úrazu vedení školy a zapsání do Knihy úrazů v ředitelně

• Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchově vzdělávání a při činnostech, které s nimi přímo souvisejí.

• Školním úrazem je rovněž úraz, který se stal dětem při akcích konaných mimo školu, organizovaných školou a uskutečňovaných za dozoru pověřené odpovědné osoby. Jedná se zejména o úrazy dětí na vycházkách, výletech, zájezdech, exkurzích.

• učitelky a ostatní pracovnice školy jsou pravidelně proškolovány v otázkách bezpečnosti.

• Učitelky jsou povinny dbát, aby děti do MŠ nenosily nebezpečné ozdoby ve vlasech, na rukou, krku a oděvu, které by mohly zapříčinit úraz dětí

• Zákonní zástupci dbají na bezpečnost, pořádek a klid ve všech prostorách školy, nenechávají své děti pobíhat po schodech, lézt po zábradlí nebo se po zábradlí klouzat.

• Dětem není dovoleno nosit do MŠ předměty ohrožující jejich zdraví. Nepřípustné jsou především předměty propagující násilí (nože, meče, pistole apod.). Nedoporučujeme nosit ani cennosti (zlaté i stříbrné řetízky, drahé hračky apod.). V opačném případě nenese škola žádnou odpovědnost za jejich ztrátu či poškození.

• Všechny děti v MŠ jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích organizovaných mateřskou školou.

• Při přesunech dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích se pedagogický dohled řídí pravidly silničního provozu, zejména kde není chodník nebo je-li neschůdný, chodí se po levé krajnici, a kde není krajnice nebo je-li neschůdná, chodí se co nejblíže při levém okraji vozovky. Chodci smějí jít po krajnici nebo při okraji vozovky nejvýše dva vedle sebe. Při snížené viditelnosti, zvýšeném provozu na pozemních komunikacích nebo v nebezpečných a nepřehledných úsecích smějí jít chodci pouze za sebou.

• v celém areálu mateřské školy je zákaz kouření a používání elektronických cigaret, požívání alkoholu a jiných návykových látek

 

Ochrana před sociálně patologickými jevy, před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

• mateřská škola má zpracovaný minimální preventivní program k ochraně dětí před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí, který je součástí ŠVP. V rámci ŠVP jsou děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření virtuální závislosti (počítače, televize, video), patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem rizikového chování

• děti jsou vedeny k tomu, aby vnímaly lidi s jejich odlišnostmi povahovými, tělesnými, rasovými, kulturními jako přirozený stav.

• základem prevence je vytváření sociálních kompetencí dítěte, kdy si dítě osvojí schopnost rozhodovat se, volit z více alternativ, nést za svou volbu odpovědnost a poznávat její důsledky. Schopnost rozhodovat se je chápána jako předpoklad odpovědného jednání což je základní ochranný mechanismus.

• platí zákaz kouření v celém objektu mateřské školy.

• ve škole není povolena reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem vzdělávání, a reklama a prodej výrobků ohrožujících zdraví, psychický nebo morální vývoj dítěte, nebo přímo ohrožující či poškozující životní prostředí

 

Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí

• děti jsou vedeny k šetrnému a hospodárnému zacházení s majetkem školy

• není dovoleno vynášet z mateřské školy hračky, stavebnice, jakékoliv jejich součásti ani jiné pomůcky

• poškozený majetek školy děti oznámí učitelce a ta zajistí další postup (zjistí viníka, zajistí opravu, oznámí ředitelce atd.)

• dospělí vedou děti svým příkladem k ohleduplnému zacházení s vybavením a zařízením mateřské školy

 

Omlouvání nepřítomnosti dítěte

• zákonný zástupce je povinen oznámit předem známou nepřítomnost dítěte v mateřské škole

• není-li nepřítomnost předem známá, musí omluvit dítě neprodleně

• zákonní zástupci omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 8,30 hod., na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne

• Oznámení nepřítomnosti je možné provést:

• Telefonicky (493 555 529)

• písemně nebo osobně učitelce ve třídě

• e-mailem na adresu ms.miliceves@tiscali.cz

• omlouvání děti, pro něž je předškolní vzdělávání povinné:

• zákonní zástupci vždy dokládají písemně důvody nepřítomnosti dítěte, pro které je vzdělávání povinné

• předem známou delší nepřítomnost (dovolená)je zákonný zástupce povinen oznámit písemně nejméně 1 týden dopředu

• je-li nepřítomnost dítěte bez písemné omluvenky nebo bez udání důvodů, jsou zákonní zástupci povinni toto doložit nejpozději do 3 dnů ode dne kdy jsou k tomu vyzváni

• neomluvenou absenci dítěte řeší ředitelka školy pohovorem. Při pokračující absenci ředitelka školy zašle oznámení o pokračující nepřítomnosti dítěte orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

 

Poučení o povinnosti dodržovat školní řád

Školní řád byl projednán Pedagogickou radou dne 31. 8. 2017 a nabývá účinnosti dne 1.9.2017.

Zákonní zástupci byli dne 11.10.2017 informováni o vydání a obsahu školního řádu.

Nabytím účinnosti tohoto školního řádu končí platnost školního řádu ze dne 1.9.2015.

 

V Milíčevsi dne 31.8.2017

Milena Novotná, ředitelka školy